Τοποθέτησή μου στον Απολογισμό Έργου της Δημοτικής Αρχής